Nedbemanning

nedbemanning
Av og til er det nødvendig å gjennomføre en nedbemanning, si opp og/eller avskjedige ansatte, eller pålegge arbeidstaker arbeidsfritak.

Det er flere grunnet til at et ansettelsesforhold skal eller må opphøre, det være seg ved oppsigelse grunnet virksomhetsinterne eller arbeidstakers forhold, eller ved avskjed/suspensjon.

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak, men ikke like lovregulert som en oppsigelse(-sprosess). Betingelsene for gjennomføring må være tilstede og prinsippene i saksbehandlingen må følges.

I disse sakene er risikoen for å gjøre feil betydelig, og de negative økonomiske og omdømmemessige konsekvensene kan bli store.

Vi i INTUNOR bistå i prosessen og bidrar dermed til en forsvarlig og verdig nedbemanning/permittering.

Videre bistår vi med utarbeidelse og etablering av et godt offboardingsprogram, bestående av;

Sjekklister, Rutiner, Kompetanseoverføring, Sluttsamtaler, Attester, mv.

Terje Haugen
Managing Director Employee Management

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.