Syk

Syk før eller i ferien

Publisert 26.05.2021

Ferieloven har bestemmelser om utsettelse av ferie når arbeidstakeren enten blir helt arbeidsufør før ferien tar til, eller er helt arbeidsufør under ferien.

Blir arbeidstakeren gradert syk, gjelder ikke reglene om utsettelse av ferie. Er det arbeidstakerens familiemedlemmer som blir syke, kan ikke arbeidstakeren av den grunn endre eller utsette den allerede fastsatte ferien.


Helt arbeidsufør før ferien starter

Arbeidstakere som blir helt arbeidsufør før ferien starter, kan kreve hele ferien utsatt til senere i ferieåret, jf ferieloven § 9 (1), første ledd.

Følgende vilkår må imidlertid være oppfylt:

  • arbeidstakeren må være 100 % arbeidsufør
  • sykemelding må leveres senest siste arbeidsdag før ferien
  • arbeidstakeren må kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret senest siste arbeidsdag før ferien

Loven gir bare en rett for arbeidstakeren til å få hele ferien utsatt. Blir arbeidstaker sykmeldt i kun en del av den fastsatte ferien, må arbeidstakeren velge mellom å avvikle ferie til tross for arbeidsuførheten eller å utsette hele ferien.
Det er imidlertid mulig at arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med det aktuelle sykefraværet blir enige om at bare en del av ferien skal utsettes.


Helt arbeidsufør under ferien

Arbeidstakere som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret, jf ferieloven § 9 (1), annet ledd.

Følgende forutsetninger må imidlertid være oppfylt:

  • arbeidstakeren har vært 100 % arbeidsufør under ferien
  • arbeidsuførheten dokumenteres med sykemelding
  • arbeidstakeren må uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt, fremme krav om utsettelse av et tilsvarende antall virkedager ferie

Det er det antallet virkedager ferie som arbeidstaker har vært 100 % sykmeldt under ferien som kan kreves utsatt. Har arbeidstakeren vært frisk eller gradert syk under ferien, kan ikke disse dagene kreves utsatt.


Spørsmål? Ta kontakt med din regnskapsfører.