Adobe Stock 180656478

Sommervikarer - gode og viktige ressurser

Publisert 03.06.2021

Arbeidsgivere for sommervikarer er en viktig bidragsyter for unge, slik at de får en god start på et langt arbeidsliv. Arbeidsgivere er også med på å bygge gode holdninger blant unge.

For å gi de unge en positiv opplevelse i møte med arbeidslivet, er det, foruten orden på formaliteter, viktig å forberede ansettelsen gjennom gode rutiner for onboarding og opplærings-/oppfølgingsplan.

På denne måten kan arbeidsgiver også skape gode relasjoner til den enkelte og ikke minst legge grunnlag for fremtidig rekruttering til selskapet eller bransjen.


Vi slutter oss til og har supplert NHO’s gode råd ved ansettelse av sommervikarer;

1. Skriftlig avtale må inngås

2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn

3. Feriepenger skal utbetales separat

4. Forbered oppstart og gi skikkelig opplæring, blant annet i HMS

5. Pass på å overholde loven og eventuelt tariffavtalens arbeidstidsbegrensninger

6. Arbeidstaker har rett til pause ved lengre arbeidsdager

7. Adgangen til nattarbeid er begrenset

8. 13-15-åringer kan bare ta ”lett” arbeid

9. Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger

10. God ledelse og tenk omdømme


I det videre er disse punktene ytterligere redegjort for, og har du spørsmål så er det bare å ta kontakt med INTUNOR HR Consulting ved Terje Haugen, terje.haugen@intunor.com / 92 80 94 64.


1. Arbeidsavtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold uansett arbeidsforholdets lengde. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-5. I arbeidsmiljøloven § 14-6 er det fastsatt minimumskrav til hva en slik avtale skal inneholde.

Lengden av ansettelsesforhold bør angis nøyaktig. Husk at loven fastsetter nærmere vilkår for å inngå midlertidig ansettelsesavtaler; se arbeidsmiljøloven § 14-9.

Ved behov kan vi bistå med maler for midlertidig ansettelse.

Merk at stilling som sommervikar, hvor man vanligvis har en gitt start- og sluttdato, må ikke forveksles med tilkallingshjelp, hvor det er krav til annen type arbeidsavtale.


2. Lønn

Det er viktig å være klar over at en rekke tariffavtaler har minimumsregler for lønnsnivået, og enkelte har også egne bestemmelser om arbeidstakere under 18 år.

Sjekk derfor tariffavtalene som din bedrift eventuelt er bundet av eller be om hjelp til å finne ut av dette..

Selv om din bedrift ikke er bundet av en tariffavtale, kan det være en allmenngjort tariffavtale innenfor arbeidstakerens "arbeidsområde".

Allmengjorte tariffavtaler innebærer at alle ansatte som arbeider innen et fag eller virksomhet – som faller inn under virkeområdet til den allmenngjort tariffavtalen – har krav på de minimum lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av tariffavtalen. Normalt er kun deler av tariffavtalen allmenngjort.


3. Feriepenger

Reglene om feriepenger og ferie gjelder også kortvarige arbeidsforhold. Feriepengene skal ikke inkluderes i lønnen, men utbetales separat ved arbeidsforholdets avslutning.


4. Onboarding, opplæring/oppfølging og sikkerhet

Onboarding, opplæring og oppfølging
Nyansattes førsteinntrykk av selskapet er undervurdert. En profesjonell arbeidsgiver utarbeider en oversikt over alle forhold som må være på plass før og ved ansettelser, slik at det ikke oppstår støy som påvirker onboardingen.

God onboarding av ansatte tar vanligvis tid, noe man ikke har ved ansettelse av sommervikar. Det er da desto viktigere med en god plan, som sikrer raskt produksjonsnivå og tilhørighet til selskapet.

I plan bør det også utarbeides en plan for opplæring og oppfølging, og skal vikaren vikariere for en som går ut i ferie, kan det være lurt å starte arbeidsforholdet før vedkommende starter ferien.

Det er uansett viktig at rette ressurser settes inn og at disse er disponible.

Vi kan bistå med gode sjekkliste til bruk før og ved ansettelser, samt skjema for opplæring og oppfølging.

Sikkerhet
Manglende arbeidserfaring kan representere en sikkerhetsrisiko både for en selv og andre. Arbeidsgivere bør derfor være oppmerksomme på at unge arbeidstaker kan mangle nødvendig forståelse for viktige sikkerhetsregler og -rutiner.

Det bør derfor tenkes igjennom hva slags arbeid de kan settes til og om spesiell opplæring vil være nødvendig; se arbeidsmiljøloven § 3-2 (1) og (2). Her vil det være av betydning om de settes til arbeidsoppgaver hvor de er under tilsyn av en ansvarlig person eller om de helt eller delvis arbeider alene.


5. Arbeidstid og overtid

Arbeidsmiljøloven setter grenser for arbeidstid som ikke kan overstiges. Tilsvarende begrensninger kan finnes i arbeidsavtale og eventuelle tariffavtaler (overenskomster og særavtaler). Loven fastsetter som hovedregel alminnelig arbeidstid til:

  • 9 timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av syv dager

Arbeid utover de angitte rammene for alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand.

Normal arbeidstid er vanligvis 37,5 timer eksklusiv lunsj.


6. Pause

Arbeidstakere har krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer.

Dersom den daglige arbeidstiden er minst 8 timer, har arbeidstaker krav på en samlet pause på minst en halv time. Slike pauser regnes normalt ikke som arbeidstid. Pausen skal regnes som en del av arbeidstiden dersom arbeidstaker:

  • ikke fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen, eller
  • det ikke finnes "tilfredsstillende" pauserom


7. Nattarbeid

Nattarbeid er normalt ikke tillatt med mindre "arbeidets art gjør det nødvendig". For yngre arbeidstakere er det egne begrensninger:

Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600.

Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300 er nattarbeid. Dette er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.


8. Ansatte under 15 år

Når det gjelder barn under 15 år, er det begrenset hvilken type arbeid de kan settes til; se arbeidsmiljøloven § 11-1 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12.

Barn som har fylt 13 år kan settes til "lett" arbeid". Litt forenklet vil det si arbeid som ikke kan skade barnets sikkerhet, helse eller utvikling. Arbeidet skal heller ikke gå ut over deres skolegang, noe som er lite problematisk for arbeid som utføres i skoleferien.

Om arbeidstakere under 18 år er det fastsatt egne regler i arbeidsmiljøloven kap. 11.


9. Sykepenger

Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger. For å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstaker ha vært ansatt i virksomheten i minst fire uker (opptjeningstid).

Dersom en vikar avslutter et arbeidsforhold, men igjen begynner å arbeide hos den samme arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidligere arbeidsforholdet med når denne opptjeningstiden skal beregnes.

Selv om arbeidstaker ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver, kan arbeidstaker ha rett til sykepenger fra NAV.


10. God ledelse og godt omdømme

Vær tydelig som leder. Den første jobben er viktig for å skape positive holdninger til arbeid.

Husk at ungdom som er ute i jobb for første gang ikke alltid vet hva som forventes i arbeidslivet. Sørg derfor for at de er kjent med dine forventninger og vær en god rollefigur gjennom din egen fremferd.

Ha også i minne at den opplevelsen dere gir sommervikaren og ikke minst en god og ryddig avslutning av arbeidsforholdet, har mye å si for selskapets omdømme.

Vi kan bistå med gode sjekkliste til bruk ved offboarding.


Gode opplevelser bidrar sterkt til å få sommervikaren tilbake ved senere anledning, og grunnlaget for fremtidig rekruttering til bransjen kan legges i løpet av noen givende sommeruker.

Lykke til med sommervikaren.

Har du spørsmål eller ønsker å få tilsendt maler/skjemaer, så er det bare å ta kontakt med INTUNOR HR Consulting ved Terje Haugen, terje.haugen@intunor.com / 92 80 94 64.