Nye regler hjemmekontor

Nye regler for hjemmekontor

Publisert 31.08.2022

Sitter du på hjemmekontor, eller har ansatte som fortsatt jobber hjemmefra? Da er det viktig at du setter deg inn i de nye reglene om hjemmekontor og at du oppfyller de ulike kravene.

Fra 1. juli i år gjelder de nye reglene fra regjeringen for arbeidstakere som har hjemmekontor. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal inngå en særskilt skriftlig avtale om hjemmekontor, og avtalen må inneholde punktene nedenfor.

Regler for hjemmekontor

De nye reglene krever ikke skriftlig avtale dersom arbeidstaker har hjemmekontor på grunn av anbefaling eller pålegg fra myndighetene.

De viktigste endringene i den nye forskriften er:

 • En tydeliggjøring av når avtalen gjelder for
 • Hvordan hjemmekontor avklares med arbeidstaker
 • Reguleringer i arbeidstidsreglene
 • Nye krav til punktet om forsvarlig arbeidsmiljø
 • Arbeidstilsynet får tilsynskompetanse

Arbeidsmiljøloven på hjemmekontor

Den nye loven slår fast at det er arbeidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven som skal gjelde også for hjemmearbeid. Det vi si at som hovedregel skal du ikke jobbe på søndager eller natt, og rammene for overtidsarbeid er på lik linje som med overtid på arbeidsplassen.

Den skriftlige avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal inneholde opplysninger om

 • Antall dager/timer i uken der arbeid utføres på hjemmekontor
 • Arbeidstiden som gjelder for hjemmearbeidet
 • Varigheten på avtalen
 • Hvem som har ansvar for drift og vedlikehold av utstyr
 • Oppsigelsestid på avtalen
 • Prøvetid for ordningen
 • Retningslinjer om taushetsplikt og oppbevaring av dokumentasjon

Hjemmekontor utstyr

Det stilles flere krav til det psykososiale arbeidsmiljøet for de medarbeiderne som sitter på hjemmekontor, og det er arbeidsgiver sitt ansvar å sikre at de ulike kravene overholdes. Med dette menes at sikkerheten, helsen og velferden til arbeidstaker skal ivaretas, og arbeidsgiver må forsikre seg om at forholdene på hjemmekontor er forsvarlige.

For arbeidstakere som er på hjemmekontor er det opp til arbeidstaker å bestemme hvem som skal stå for innkjøp av kontorrekvisita som arbeidsbord, stol, belysning, internett osv. Det er viktig at dette kommer klart frem i arbeidsavtalen om hjemmekontor.

Hva betyr de nye reglene for din bedrift?

De nye reglene for hjemmekontor skal virke som en enklere måte for arbeidsgiver å håndtere hjemmearbeid.

Dersom noen av dine ansatte fortsatt er helt eller delvis på hjemmekontor kan det være lurt å gjennomgå de ulike arbeidsavtalene om hjemmekontor, og endre de slik at de er i samsvar med det nye regelverket.

Her er noen tips til hvilke tiltak arbeidsgiver kan gjøre:

 • Utarbeide avtale med hver enkelt ansatt om hjemmekontor, der perioden for hjemmearbeid er langvarig
 • Ha rutiner for oppfølging av arbeidstakere på hjemmekontor, som for eksempel ha faste møter i uken på Teams eller lignende.
 • Sikre deg at utstyrer og det psykososiale miljøet på hjemmekontoret er i henhold til HMS-kravene dere har.

Hjemmekontor i utlandet

Noen arbeidstakere vil kanskje ønske å utføre arbeid på hjemmekontor i utlandet. Men dersom dette gjelder for en lengre periode kan det dukke opp problemstillinger både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Forhold rundt skatt, trygd og forsikring kan fort bli utfordrende og kompliserte, og her varierer reglene fra land til land. For eksempel er arbeidstaker skattepliktig til det landet de jobber i, uavhengig av hvem de jobber for. Det samme gjelder i utgangspunktet for trygd også. Les mer om trygdeavtaler hos NAV.

Dersom det blir aktuelt med hjemmekontor i utlandet for en eller flere av dine ansatte er det derfor viktig at både du som arbeidsgiver og den ansatte setter seg inn i hvilke regler som gjelder for det spesifikke landet det er snakk om for den bestemte perioden.

Hvis arbeidstaker skal jobbe i utlandet i over en måned så må det utarbeides en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver før avreise, i henhold til arbeidsmiljøloven §14-7.

Avtalen må inneholde disse punktene:

 • Varigheten for avtalen
 • Valutaen lønnen skal utbetales i
 • Eventuelle ytelser som er knyttet til utenlandsoppholdet
 • Eventuelle vilkår for arbeidstakers hjemreise