Lønnsforskudd

Slik gir du lønnsforskudd og forskutterer dagpenger

Publisert 02.10.2020

Som følge av stor pågang hos NAV velger stadig flere arbeidsgivere med permitterte ansatte å forskuttere lønnen til de permitterte. Da oppstår det ofte feil og overraskelser, forteller HR-rådgiver Terje Haugen i INTUNOR.

Hvordan gi lønnsforskudd?

NAV oppfordrer bedrifter med god nok økonomi til å forskuttere lønnen til permitterte ansatte om å gjøre det. Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting forteller at det ofte oppstår feil i denne prosessen.

De største overraskelsene for arbeidsgiver oppstår når de ansatte søker om ytelser de ikke har rett på slik at arbeidsgiver ikke får refundert sine utlegg. Videre ser vi at arbeidsgivere ikke alltid er kjent med øvre grense for refusjon, sier han.

Haugen forteller at konflikter vanligvis oppstår når arbeidsgiver utbetaler lavere brutto lønn enn avtaleregulert, eller ønsker å kreve tilbakebetalt for mye utbetalt lønn i forhold til hva arbeidsgiver blir refundert.

Derfor er det viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker er kjent med regelverket og ikke minst at dette er nedfelt i arbeidsavtalen, eller personalhåndboken.

Er ikke forhold rundt forskuttering avtaleregulert, herunder om arbeidsgiver skal dekke differansen mellom avtalt lønn og hva som refunderes av NAV, må dette skriftlig avklares før iverksetting.

Trenger du bistand i HR-relaterte spørsmål? Les mer om INTUNOR HR Consulting her.

Grunnlag for ytelser fra NAV

Forutsatt at den ansatte har rett til ytelser som dagpenger ved permittering, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, mv, er grunnlaget for ytelsene til ansatte/refusjon til arbeidsgiver, maksimalt seks ganger grunnbeløpet (G) pr år. Fra og med 1. mai 2020 er 1G kr 101.351 kroner.

Det er viktig å merke seg at feriepenger bare ytes/refunderes for en begrenset periode; de første 48 dagene med sykepenger, de første 64 stønadsdagene med svangerskapspenger og de første 12 ukene med foreldrepenger høy sats (15 uker ved lav sats).

Grunnlaget for ytelsen settes til en månedsinntekt og denne skal som hovedregel fastsettes ut fra et gjennomsnitt av inntekt rapportert i A-ordningen i de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag. Merk at regelverket åpner for ulike fordelaktige avvik, avhengig av ytelse.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, forhøyes prosentsatsen til 12,5.

Les mer om INTUNORs maler for arbeidsavtaler her.

Generelt lønnsforskudd
Generelt lønnsforskudd må ikke gis uten skriftlig avtale, da dette er et krav for å kunne foreta fremtidige trekk i lønn.

Foreligger det ikke en forutgående skriftlig avtale i hvert enkelt tilfelle, er risikoen stor for at forskuddet kan gå tapt, avslutter Haugen med.

Har du spørsmål til forskuttering av lønn, eller hvordan dette kan reguleres i arbeidsavtaler og personalhåndbok? Ta kontakt med Terje Haugen på terje.haugen@intunor.com eller 928 09 464.