Krav til rapportering om likestilling

Krav til rapportering om likestilling - Dette må ditt selskap gjøre

Publisert 12.10.2022

Alle virksomheter i Norge har aktivitetsplikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Dette kalles bedrifters aktivitets- og redegjørelsesplikt og forkortes med ARP, og skal rapporteres i årsberetningen

ARP betyr at selskapene er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig med likestilling og ikke-diskriminering. Det betyr blant annet at selskapet må iverksette konkrete tiltak, definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig, og det må utarbeides en strategi som skal følges for å nå målet.

Hvilke plikter har arbeidsgiver?

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgiver skal jobbe for å fremme likestilling og ikke-diskriminering. Vi kan dele inn arbeidsgivers plikter i tre kategorier, der type og størrelse på selskapet er avgjørende for hvor omfattende plikten er.

De tre kategoriene er:

 1. Aktivitetsplikt: Plikten til å gjøre noe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering i selskapet.

 2. Dokumentasjonsplikt: Plikten til å kunne dokumentere at aktivitetsplikten er oppfylt, dersom noen av partene ønsker det.
 3. Redegjørelsesplikt: Plikt om å kunne redegjøre for likestillingstilstanden og arbeidet for ikke-diskriminering i selskapets årsberetning.

Redegjørelsen skal gis i et offentlig dokument som for eksempel årsberetningen. Dersom virksomheten ikke er pliktig å utarbeide årsberetning, kan informasjonen legges ved i en egen note.

Hvilke bedrifter gjelder aktivitets- og redegjørelsesplikten for?

Det nye rapporteringskravet om likestilling og diskriminering gjelder for alle bedrifter med over 50 ansatte. Vær obs på at det er antall ansatte og ikke årsverk. Hvilke krav som stilles til rapportering av ARP avhenger av virksomheten.

Disse arbeidsgiverne er omfattet av ARP:

 • Offentlig virksomhet
 • Privat virksomhet med flere enn 50 ansatte
 • Privat virksomhet med mellom 20 og 50 ansatte
 • Privat virksomhet med færre enn 20 ansatte

Har virksomhet med under 50 ansatte opplysningsplikt?

Selskaper med færre enn 50 ansatte har ikke redegjørelsesplikt og har ikke krav om å beskrive likestillings- og diskrimineringstilstanden i årsberetningen. Unntaket er dersom en av partene, som arbeidsgiver, tillitsvalgte eller flere av de ansatte, krever det i en virksomhet som har mellom 20 og 50 ansatte.

Alle arbeidsgivere må uansett, uavhengig av selskapets størrelse, kunne dokumentere at de har oppfylt aktivitetsplikten. Dokumentasjonen må være tilgjengelig dersom ansatte eller Likestillings- og diskrimineringsombudet ber om det, men det er ikke krav om at dokumentasjonen offentliggjøres.

Likestillings- og diskrimineringsloven

I likestillings- og diskrimineringsloven defineres likestilling som lik verdi, like muligheter og like rettigheter. Loven slår også fast ulike forhold som det er ulovlig å diskriminere noen på grunn av.

Under har vi listet opp de ulike diskrimineringsgrunnlagene:

 • Kjønn
 • Etnisitet
 • Religion og livssyn
 • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • Funksjonsnedsettelse
 • Graviditet
 • Permisjon
 • Omsorgsoppgaver
 • Alder, men dette er dere ikke pliktig å jobbe med i ARP

Likestillings- og diskrimineringsloven definerer diskriminering som nå noen, enten direkte eller indirekte, blir behandlet dårligere eller settes i en dårligere posisjon på grunn av et eller flere av forholdene over.

Krav til rapportering av likestilling

Det er ulike punkter selskapene må redegjøre for når det kommer til likestilling og ikke-diskriminering. Redegjørelsen deles gjerne opp i to deler, hvor en først ser på den faktiske likestillingstilstanden og deretter ser på hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten.

Under ser vi på hva redegjørelsen skal inneholde:

Del 1: Likestillingstilstanden i selskapet (gjelder kun kjønn, og ikke øvrige diskrimineringsgrunnlag):

 • Kjønnsbalanse i selskapet totalt (antall)
 • Antall midlertidig ansatte
 • Kartlegging av deltidsstillinger
 • Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn
 • Resultatene av lønnskartlegging
 • Resultatene av kartlegging av ufrivillig deltid

Del 2: hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten (gjelder alle diskrimineringsgrunnlag):

Redegjørelsen skal inneholde en beskrivelse av hva selskapet gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. Hvem er involvert i arbeidet? Hvordan er tillitsvalgte, ledelsen og styret involvert? Hvor ofte møtes de involverte?

Følgende temaer skal være en del av redegjørelsen:

 • Rekruttering
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Forfremmelse
 • Utviklingsmuligheter/Opplæring
 • Tilrettelegging
 • Balanse av arbeidsliv og familie

Virksomheter må følge en bestemt arbeidsmetodikk

Ale offentlige virksomheter og private selskaper som har med enn 50 ansatte skal følge en bestemt arbeidsmetodikk for å oppfylle aktivitetsplikten. Med denne metodikken er målet at selskapene jobber systematisk og planmessig med å fremme likestilling og ikke-diskriminering.

Den bestemte arbeidsmetodikken har fire steg:

 1. Undersøke risikoen for diskriminering og hindre for likestilling i selskapet
 2. Analysere årsakene og identifiserediskrimineringsrisikoer
 3. Iverksette tiltak som skal motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og mangfold
 4. Evaluere resultatene av arbeidet som er gjort i punktene ovenfor


  Bestemt arbeidsmetodikk for ARP


Konsekvenser av brudd på ARP

Dersom virksomheten din bryter redegjørelsesplikten, kan det i verste fall straffes med bøter. Det er likestillings- og diskrimeningsombudet sitt ansvar å kontrollere at selskapene følger ARP, og kan kreve fysisk besøk og innsyn i dokumentasjon fra bedriftene.

Hvis ombudet finner brudd på ARP kan saken meldes videre til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Det er nemnda som kan ilegge selskapet bøter og dagmulkt frem til bruddet på redegjørelsesplikten er ordnet opp.