Feriepenger Permitterte

Ferie og feriepengeutbetaling, herunder til permitterte

Publisert 26.05.2021

Feriepenger utbetales normalt samlet ved lønnskjøring i juni. Arbeidsgiver utbetaler feriepenger og foretar samtidig trekk i lønn. Lønnen som trekkes utbetales når ferie avvikles i andre kalendermåneder.

Ordningen er antatt å være i tråd med ferielovens formål, som er å sikre feriefritid og feriepenger. Selv om arbeidstakeren først avvikler ferien på et senere tidspunkt, så vil vedkommende få utbetalt ordinær lønn i forbindelse med ferieavviklingen, som følge av at arbeidsgiver allerede har gjennomført lønnstrekk.


Kan ordningen benyttes overfor permitterte arbeidstakere?

For ansatte som er permittert stiller dette seg annerledes. Dersom feriepengene utbetales i juni, vil ikke arbeidsgiver nødvendigvis ha mulighet til å samtidig foreta full trekk i lønn. Dette skyldes at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn under permittering og følgelig ikke har noe lønn å trekke. Uten lønnstrekket vil ikke arbeidsgiver kunne utbetale lønn til arbeidstaker ved ferieavvikling senere i kalenderåret.

Den ansatte kan da være i en situasjon hvor vedkommende blir stående uten lønn eller feriepenger i forbindelse med ferieavviklingen. En slik ordning vil nok være i strid med ferieloven og arbeidsgiver kan risikerer å måtte betale feriepengene på nytt.

På bakgrunn av dette anbefales det at feriepengene utbetales forholdsmessig i forbindelse med ferieavviklingen.

Feriepengene vil ofte overstige lønn for vanlig arbeidstid i ferien. Arbeidsgiver må derfor beslutte hva som skal gjøres med det såkalte "feriepengeoverskuddet". Arbeidsgiver kan enten utbetale feriepengeoverskuddet i juni eller i forbindelse med avvikling av hovedferieperioden.


Kan arbeidsgiver inngå individuell avtale med den enkelte om utbetalingstidspunkt?

Det er som hovedregel ikke adgang til å inngå avtaler med arbeidstaker til arbeidstakers "ugunst". Selv om arbeidstaker på utbetalingstidspunktet vil oppleve å få utbetalt feriepenger i eksempelvis juni uten å avvikle ferie som en gunstig ordning, vil ikke dette nødvendigvis være tilfellet hvis arbeidstaker blir stående uten lønn og feriepenger på ferietidspunktet.


Fravikelighet

For selskaper som er bundet av tariffavtale kan reglene om utbetaling av feriepenger fravikes, jf ferielovens § 11 (9).

En ordning der arbeidsgiver utbetaler feriepenger én gang i året, f.eks. ved lønnskjøring i juni, vil derfor i utgangspunktet kunne opprettholdes dersom det er inngått en slik avtale.


Detaljert og ytterligere informasjon om utbetaling av feriepenger, herunder til permitterte.


En arbeidstager som avvikler ferie, utfører ikke arbeid. Vedkommende har dermed heller ikke krav på lønn for ferieperioden.

Lønnsbortfallet under ferien dekkes normalt opp av feriepengene som arbeidstager har opptjent.

Feriepengene erstatter dermed lønnstapet under ferien

Utbetalingstidspunktet for feriepenger reguleres av ferieloven § 11.


Utbetaling av feriepenger for timelønnede

Feriepenger som er opptjent foregående opptjeningsår skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

I de aller fleste tilfeller tar ikke arbeidstakeren all ferie samlet. I de tilfeller ferien deles, skal feriepenger deles tilsvarende.

Arbeidsgiver kan kun foreta feriepengeutbetalingen samlet for timelønnede, hvis partene har en avtale gjennom en tariffavtale.


Utbetaling av feriepenger for fast månedslønnede

Den del av feriepenger som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, kan utbetales i forbindelse med avvikling av hovedferie eller sammen med lønn for juni måned.

For de som har full feriepenge opptjening, og er under 60 år, utbetales 12% feriepenger samtidig som lønn for 5 uker holdes tilbake. For de over 60 år utbetales 12% +2,3 % feriepenger samtidig som lønn for 6 uker holdes tilbake.

I bedrifter med 4 uker og 1 dag utbetales henholdsvis 10,2% og 10,2+2,3% hvor man holder tilbake 4 uker og 1 dag/5 uker og 1 dag.

Når ferien avvikles, vil arbeidstager få utbetalt ordinær lønn.

Den ansatte vil derfor oppleve vanlig lønn i 11 måneder. I den tolvte måned (juni) utbetales feriepenger pluss månedslønn minus lønn for ferie.


Utbetaling av feriepenger til arbeidstager som er 100 % permittert

Arbeidstager har ikke lønn å trekke ferie fra.

Dersom arbeidsgiver likevel velger å utbetale feriepenger i juni, vil arbeidstager ha feriedagene til gode uten lønn.

Arbeidstager får da ikke utbetalt lønn/feriepenger når ferien avvikles, noe som er i strid med ferielovens utbetalingsregler.


Anbefalt gjennomføring;

 1. Arbeidsgiver venter med å utbetale feriepenger til ferien faktisk avvikles.
 2. Dersom arbeidstager har avviket feriedager med lønn før vedkommende ble permittert, må arbeidsgiver passe på at det også blir trukket for disse dagene. Dette trekket må kunne gjøres i feriepengene.
 3. Dersom utbetaling i juni er fastsatt i tariffavtale, må det avklares om tariffavtalen gir anledning til å endre utbetalingstidspunkt.
 4. Arbeidsgiver kan bli enig med arbeidstager om at alle feriepenger skal utbetales i juni og at trekk for feriedager skal gjøres i feriepengene.
  Arbeidstager får her mindre utbetalt i juni, men får beholde vanlig månedslønn når ferien avvikles.
 5. Dersom arbeidstager skal avvikle hoveddelen av ferien i sommer kan feriepengene utbetales i juni, slik at det bare gjøres lønnstrekk for de feriedagene som arbeidstager eventuelt har avviklet med lønn før juni.
  Feriepengene for den ferie som avvikles i sommer utbetales da i forkant av faktisk ferieavvikling- i samsvar med ferielovens hovedregel.
  "Trekket" for den ferie som avvikles i sommer tas da ved at det ikke utbetales lønn på disse feriedagene som avvikles


Ved gradert permittering


Dersom trekket for ferie gjøres ut fra den lønnssatsen som gjelder i juni vil arbeidstager ha feriedager til gode med samme lønnssats. Eks 50 % permittert, 50 % lønn ved uttak ferie.

Arbeidsgiver kan ikke gjennomføre 100 % trekk med grunnlag i ferielovens utbetalingsregler.

Punktene ved 100 % permittering kan/må derfor følges på samme måte.


Avsluttende kommentarer ift permitterte ansatte og ferieavvikling/-penger

 • Under en permittering består arbeidsforholdet, hvilket innebærer at arbeidstaker skal tilbake i arbeid når vilkårene for permittering ikke lenger er til stede.
 • Vi har ingen bestemmelser i ferieloven som regulerer eventuell ferieavvikling når en arbeidstaker er permittert.
 • Dette innebærer at lovens vanlige regler om ferie gjelder under permittering.
 • Arbeidsgiver kan fastsette at ferie skal avvikles i en permitteringsperiode og allerede fastsatt ferie skal avvikles også i perioden hvor arbeidstaker er permittert.
 • Her må vi imidlertid huske på at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstaker å avvikle all ferien i sammenheng dersom man er permittert før hovedferieperioden starter.
 • Hovedferieperioden løper fra 1. juni til 30. september, jf ferieloven § 7 nr 1
 • Løper imidlertid permitteringen i hovedferieperioden, kan arbeidstaker pålegges å avvikle all ferie under permitteringsperioden.
 • Dersom arbeidstaker skal avvikle ferie når vedkommende er permittert, vil også feriepengene for den del av ferien som skal avvikles, forfalle til betaling, jf ferieloven § 11 nr 1.
 • Den permitterte arbeidstaker må selv melde fra til NAV dersom vedkommende skal avvikle ferie. Dette da arbeidstakeren ikke krav på dagpenger når ferie avvikles.


Spørsmål? Ta kontakt med din regnskapsfører.