Fastsettning av ferie

Fastsetting av ferie

Publisert 26.05.2021

Det er arbeidsgiver som har styringsrett på ferieavviklingen, men både lov og avtaler setter grenser for styringsretten.

Arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene som loven setter. Det er med andre ord ikke slik at arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode, jf ferieloven § 6 (1), dog i tråd med §7 Tiden for ferie, § 8 Ferieavvikling i oppsigelsestid og §9 Ferieavvikling under sykdom mv.

Arbeidstaker skal bli hørt, og arbeidsgiver plikter på forhånd å diskutere plasseringen av ferien med den enkelte, eller med arbeidstakerens tillitsvalgte. Dersom man ikke kommer til enighet, har arbeidsgiver styringsrett.

Arbeidstakeren har etter ferieloven rett til at 18 virkedager plasseres i perioden 1. juni til 30. september, og rett til at restferien på sju virkedager gis samlet innenfor ferieåret.

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.


Arbeidsgivers mulighet til å endre fastsatt feriefritid

Avtalt ferieperiode kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, som vil skape vesentlige driftsproblemer, og arbeidsgiver ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver skal i slike tilfeller, på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet.

Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen.

Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke i tilfeller hvor tiden for ferien endres etter § 8 Ferieavvikling i oppsigelsestid og § 9 Ferieavvikling under sykdom mv.


Spørsmål? Ta kontakt med din regnskapsfører.