6 tips for å lage budsjett for bedrift

Publisert 29.09.2020

Resultatbudsjett mal

2020 har vært et turbulent år som har endret forutsetningene til mange norske bedrifter. Konsekvensene av Covid-19 er forventet å fortsette langt inn i 2021. Det betyr at budsjettet, som er et viktig styringsverktøy, må ta høyde for scenarier som ikke har vært hensyntatt tidligere.

Hvordan lage budsjett for bedrift?

De fleste norske bedrifter bruker høsten på å planlegge det kommende året med budsjetter og prognoser. Budsjettet brukes til å sammenligne utviklingen i inntekter og kostnader mot faktiske tall fra måned til måned. Slik kan bedriften løpende gjøre justeringer i driften som sørger for at eiernes forventinger til resultat og avkastning imøtekommes. Budsjettet kan også brukes til å sikre finansiering fra banken som vil være nødvendig for mange virksomheter i tiden som kommer.

Klikk her for å laste ned en gratis mal for likviditetsbudsjett

To ulike fremgangsmåter

Det finnes i utgangspunktet to måter å budsjettere på. Den første måten tar utgangspunkt i historiske tall og justerings for forventede endringer. Den andre, ofte omtalt som nullbasert budsjettering, er en metode hvor alle kostnader må forsvares og godkjennes. Budsjettering med historiske tall er den vanligste metoden, men ettersom forutsetningene for mange norske virksomheter er betydelig endret, forventer vi at flere bedrifter vil forsøke seg på nullbasert budsjettering i år.

Uansett hvilken metode man går inn for er det hensiktsmessig at ledere med personalansvar inkluderes i prosessen. Det bidrar til at flere føler et ansvar for at målene blir nådd og skaper en følelse av å bli inkludert. Vi anbefaler også at man budsjetterer på avdellings- eller prosjektnivå, slik at det blir enklere å peke ut hvor man gjør det bra eller ikke møter forventing. Videre er det hensiktsmessig å budsjettere på kontonivå for enklere målinger mot faktiske tall.

Dette må du huske når du budsjetterer

Dersom virksomheten planlegger å lansere nye produkter bør det settes opp kalkyler hvor man vurderer prissetting, kostnader og lønnsomhet. Bidragsmetoden er den vanligste kalkylemodellen. Her tar man kun hensyn til variable kostnader som gir et dekningsbidrag pr. produkt. De faste kostnadene fordeles ikke på enkeltprodukter, men behandles som periodekostnader.

Investeringer bør også hensyntaes. I budsjettet skal disse avskrives over tid. For virksomheter med likviditetsprognoser skal utbetalingen settes til perioden betalingen forekommer.

Resultatbudsjett mal excel?

Gode budsjetter og prognoser kan enkelt settes opp i Excel. Likevel anbefaler vi at det gjøres i et rapporteringsverktøy slik at man får månedlige rapporter som viser avvik mellom budsjett og faktiske tall fra måned til måned. Mange av disse verktøyene er rimelige og INTUNOR har maler vi kan dele med deg.

Budsjett sjekkliste

  1. Inkluder de ansatte
  2. Budsjetter på kontonivå
  3. Lag et budsjett pr. avdeling
  4. Utarbeid kalkyler for nye produkter
  5. Hensynta investeringer
  6. Foreta budsjetteringen i et rapporteringsverktøy for enkel oppføling

Ønsker du hjelp med budsjetteringsprosessen? Ta kontakt med Tom Nielsen på 915 10 851 eller tom.nielsen@intunor.com.