Årsberetning på pulten til en regnskapsfører.

Årsberetning: 5 ting du må vite

Publisert 06.04.2021

Slik skriver du en god årsberetning

I årsberetningen skal daglig leder og styret fortelle om utviklingen i virksomheten i året som har vært. Normale tema å diskutere er utvikling i omsetning og resultat, finansiell stilling, kjønnsbalanse og antall ansatte.


Årsberetning definisjon

I årsberetningen kommenterer daglig leder og styret hvordan det foregående året har vært. Det er flere lovbestemte krav til innhold, samtidig som man kan benytte anledningen til å peke på andre forhold enn de som er regulert av regnskapsloven.

Beretningen skal senest være godkjent 6 måneder etter regnskapsårets slutt og signeres av samtlige styremedlemmer, i tillegg til daglig leder. Innholdet regnes som offentlig informasjon.

Kontakt oss dersom du trenger hjelp med årsoppgjøret


Dette må omtales i årsberetningen

Kravene til årsberetningen er gitt i regnskapsloven § 3-3a. Dette skal omtales:

 1. Beskrivelse av virksomhetens art. Alle virksomheter skal omtales. Opplysninger om hvor bedriften holder til, og eventuelle avdelinger, skal også bli gitt.
 2. Beskrivelse av virksomhetens utvikling, herunder omsetning, resultat og balanse, samt en beskrivelse av sentrale usikkerhetsfaktorer.
 3. Beskrivelse av forsknings- og utviklingsaktiviteter.
 4. Bekreftelse av forutsetningen om fortsatt drift, alternativt redegjørelse for usikkerhet ved tvil om virksomheten kan opprettholde driften.
 5. Dersom egenkapitalen er under hva som oppfattes som forsvarlig, eller egenkapitalen er mindre enn 50 prosent av aksjekapitalen, skal det opplyses om det er besluttet tiltak for å sikre driften, eventuelt å avvikle foretaket.
 6. Ved mulig avvikling: Redegjørelse av beregning av virkelig verdi, forutsatt at det ikke er omtalt i notene. Her kan man vise til likvidasjonsverdien av selskapets eiendeler.
 7. Det skal bli gitt opplysninger om arbeidsmiljøet og tiltak som har betydning for dette. Sykefravær skal også omtales.
 8. Likestilling. Fordeling av kvinner og menn i virksomheten og styret, samt planlagte tiltak for å fremme likestilling.
 9. Opplysninger om ikke ubetydelig påvirkning av ytre miljø.
 10. Opplysninger om eventuelle forsikringer tegnet av styrets medlemmer og daglig leder for mulig ansvar.


Hvem må levere årsberetning?

Det er kun store bedrifter som må skrive årsberetning. Små foretak kjennetegnes ifølge regnskapsloven § 1-6 ved at de ikke overskrider to av følgende tre vilkår:

 • Salgsinntekt på over 70 millioner kroner
 • Balansesum (summen av eiendeler i balansen) på over 35 millioner kroner
 • Flere enn 50 årsverk


Korona bør omtales for 2020

Usikkerheten til regnskapsåret 2021 som følge av pandemien bør omtales i årsberetningen – uavhengig av om virksomheten er påvirket eller ikke. Dette inngår i den generelle opplysningsplikten. Relevante tema er nedskrivninger og avskrivninger for tap.


Frist årsregnskap

Den ordinære fristen for innlevering av årsregnskap med årsberetning er 30. juni. Dersom man har regnskapsfører, kan den søke om en måneds utsettelse.

Les mer om våre regnskapstjenester


Eksempel på årsberetning

Her presenteres AT Skogs årsberetning for 2020 i videoformat. Et godt eksempel for deg som trenger inspirasjon:


Spørsmål? Ta kontakt med Marius Kristiansen på 406 06 670 eller marius.kristiansen@intunor.com.


Ebok Rimelig Regnskap