Tiltak fra myndighetene - 31.03.20. 18:05

Publisert 31.03.2020

Vi gir deg en løpende oppdatert oversikt over hvilke tiltak du må vurdere for din virksomhet og ansatte. Permitteringer, skatt, styreansvar, likviditet, kostnader og støtteordninger har endret rammevilkårene for norsk næringsliv over natten.

Regjeringen kommer med stadig nye forslag til tiltak for å styrke den norske økonomien. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er vedtatte tiltak og kun forslag. Vi prøver og gi deg en balansert oversikt over de viktigste tiltakene du kan gjøre. Men det er naturlig og tenke på menneskene først og frems, men samtidig sikre at bedriften kommer seg igjennom den pågående krisen som pågår. Både i Norge og resten av verden.


OPPDATERING : 31.03.20. 18:05

Mandag 31. mars har partiene på Stortinget kommet til enighet om krisepakke 3, og det gjøres ytterligere endringer.

Kompensasjonsordning for næringslivet

Den største nyheten er en kompensasjonsstøtteordning til næringslivet for faste kostnader som husleie, leie av utstyr, forsikringer og regnskap. Hvordan ordningen reelt sett blir skal behandles nærmere denne uken.

Det som er klart er at perioden dette som minimum skal gjelde for er fra mars og ut mai måned.

Skatter og avgifter

Stortinget har kommet til at lav mva-sats 12 % skal ned 6 prosent %, i perioden 1. april til 31. oktober 2020.

Stortinget ber dessuten Regjeringen komme tilbake med forslag om en midlertidig ordning med startavskrivninger for saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) fra 20 til 30 prosent. Her kan det komme nærmere vilkår, men skal i hvert fall omfatte industrien. Forslaget fra Regjeringen skal komme som del av revidert nasjonalbudsjett.

I tillegg skal det etableres en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip utenfor tonnasjeskattordningen i nærskipsfart, med avskrivingssats på 20 prosent.

Regjeringen har også fått i oppdrag å komme med ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper.

På særavgiftsområdet har Stortinget kommet til følgende:

 • Innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen utsettes til juni 2020.
 • Innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen utsettes til juni 2020.
 • Regjeringen bes også vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter.
 • Det bes om at gjeninnføres det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien med en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping.
 • Regjeringen bes vurdere om det er mulig innenfor regelverket å frita kvotepliktige virksomheter for CO2-avgift på naturgass.


OPPDATERING : 31.03.20. 09:57

Nå kan du søke om forskudd på dagpenger!
Alle som har søkt om dagpenger kan nå søke om et forskudd på dagpenger via en ny søknadsfunksjon på nav.no.
For å sikre at folk raskt får penger å leve for mens regelverk og IT-systemer tilpasses Stortingets vedtak, har NAV i rekordfart laget en forskuddsordning.

Ordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige. Den gjelder ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber regjeringen videre med å finne en løsning.

Hvis du har søkt om og fyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger, kan du søke om forskudd via denne lenken:

https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/


OPPDATERING : 27.03.20. 11:18

Permittering og oppsigelse - Nye digitale skjema fra NAV

 • NAV har i dag lagt ut et nytt digitalt skjema for varsling til NAV ved permittering og masseoppsigelser, og erstatter papirskjemaet «NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelse mv..

Ny tiltakspakke på 10-12 milliarder

 • Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte.
 • Støtten skal gå til bedrifter med betydelig omsetningsfall.
 • Selskapene får kompensasjon for uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
 • Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
 • Den enkelte bedrift må selv søke støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen.

Det er foreløpig ikke kjent hvor stor andel av kostnadene som dekkes, men regjeringen vil komme tilbake med detaljene om en uke. Regjeringen vil at ordningen skal være enkel å benytte og administrere, og det skal ta kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. INTUNOR vil bistå eksterende og andre kunder med søknadsprosessen.

OPPDATERING - BETALINGSFRISTER : 25.03.20. 23:17

Skatteetaten har oppsummert endringene i betalingsfrister. Slik ser det ut:

 • Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
 • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
 • Arbeidsgiveravgift: innebetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.
 • Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.
 • Mva sats på 8 % er nå vedtatt med virkning fra 1.4. Andre gangs behandling av vedtaket i Stortinget var 24. mars. https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sa...

Tvangsmulkt stanses midlertidig

Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet

 • mva-meldinger med forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).
 • mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Selv om Skatteetaten nå stopper tvangsmulkt, oppfordres det likevel til å levere mva-meldingen så snart som mulig.


OPPDATERING - VI OPPSUMMERER : 24.03.20. 09:23

Permittering

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.
 • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars.
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Sykepenger

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres fra 16 til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

Omsorgspenger

 • Omsorgspenger på grunn av omsorg for sykt barn under 12 år dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Arbeidsgiverperioden ved omsorgspenger reduseres fra 10 til 3 dager. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspenger også utover 3 dager, men kan kreve refusjon fra NAV fra fjerde dag. Dette er en midlertidig ordning som gjelder i 2020. Utbetalingene vil skje så fort NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende kan bruke omsorgsdager hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av Covid-19. Man trenger ikke søke NAV om dette. Retten til omsorgspenger gjelder også i slike tilfeller til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.
 • Det innføres en midlertidig rett til å overføre omsorgsdager til den andre foresatte. Formålet er å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner (f.eks. helsevesenet) skal kunne fortsette sitt viktige arbeid. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.
 • Det innføres en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4. Disse gruppene får en kompensasjon på 100 % av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.
  Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Frister og tiltak bedrifter og bransjer

 • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.
 • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.


OPPDATERING : 19.03.20. 11:01

Det er enighet blant partiene på stortinget om flere tillegg til den økonomiske krisepakken. Det kommuniseres at flere tiltak vil komme den 20. og 27. mars.

 • AGA (arbeidsgiveravgiften) senkes med 4 % i to måneder.
 • Regjeringen vil komme med en midlertidig ordning via Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall, så raskt som mulig.


OPPDATERING : 17.03.20. 14:39

Da har INTUNOR fått bekreftet fra sine kilder i NAV om at selskap ikke trenger å utarbeide NAV-skjema "Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering" hvorpå det skal holde at den ansatte som melder seg arbeidsledig legger ved Varsel/Melding om permittering.For å sikre videre behandling ønsker NAV imidlertid at arbeidsgiver gir en tydelig presisering av følgende;

 • Det er enighet mellom partene om permitteringen (JA/NEI)
 • Den permitteres stillingsstørrelse (%)
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften. (Startdato)

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.

Det anbefales også at den ansatte legger ved sin arbeidsavtale.


OPPDATERING : 16.03.20. 11:02

Strakstiltak for bedrifter og bransjer:

 • Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller 10. april 2020.
 • Utsatt innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak. Termin 1 med forfall 15. mars utsatt til 1. mai, og utsatt frist termin 2 som forfaller 15. mai kommer.
 • Regjeringen legger opp til at dagens lave momssats på 12 % reduseres til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning som kun vil gjelde inntil videre. Endringen gis tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2020.
 • Formueskatt - Det legges opp til en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.
 • Tilbakeføring av underskudd - Regjeringen går inn for en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.
 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

Permittering

 • Arbeidstaker sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til dag 20. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetaling skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Etter 20 dager innføres en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere Får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G.
 • Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

Sykepenger

 • Redusert arbeidsgiverperiode for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager.
 • Næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Omsorgspenger

 • Praktisk ved stengte skoler og barnehager er at man dobler ordningen med omsorgspenger. Samtidig reduseres arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager.
 • Det innføres en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

Alle disse forslag er en midlertidig ordning inntil videre.

Regjeringen jobber med tiltak i tre faser:

 1. Strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet.
 2. Den nærmeste tiden vil det jobbes med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig.
 3. Regjeringen vurderer også forberede tiltak for å opprettholde aktiviteten dersom dette blir nødvendig.

Sjekk ut hva revisjonsfirmaet RSM anbefaler:7 anbefalte tiltak

1) Ajourfør regnskapet

2) Få oversikt over kostnadsbasen

3) Få oversikt over regjeringens tiltakspakker

4) Utarbeid likviditetsprognose

5) Gå tidlig i dialog med banken og andre kreditorer

6) Fastsett noen få, men viktige styringsparametere (KPIer)

7) Er utbytte forsvarlig?

Les mer om hva INTUNOR kan bistå med: intunor.com/koronavirus.

PS: I disse tider kommer det mye informasjon. Vi bearbeider og verifiserer løpende den informasjonen vi får. Denne artikkelen tar for seg bekreftede tilgjengelig info fra offentlige kilder. Men vi har sett at også dette har blitt endret løpende. Vi må derfor anta at selv bekreftet informasjon kan blir endret og justert fremover. Ta høyde for dette i dine egne vurderinger.